CHIÊM BÁI THÁNH TÍCH NAM HOA – TẠI QUẢNG CHÂU

Một hành trình trọn vẹn cảm xúc, thoả ước mong được tìm về, đỉnh lễ chân thân Lục Tổ Huệ Năng – Chùa Nam Hoa – Chùa Quang Hiếu.
#Vajratravel và #Diamondtour cúi đầu đỉnh lễ tri ân chư tôn túc Tăng Ni và quý vị Phật tử đạo hữu đã tin tưởng và đồng hành!!!

Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu

Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu
Chiêm bái thánh tích Nam Hoa - Du lịch Quảng Châu

Các bài liên quan